ÚZEMNÉ PLÁNY

holic%20mapa.png PROJEKTY ÚZEMNÝCH PLÁNOV

Koncepcia rozvoja mestskej časti Karlova Ves (1992)

Štúdia “Humanizácia obytného prostredia Karlovej Vsi” (1992)

Štúdia “Lokalizácia obytnej zástavby - Záhorská Bystrica” (1993)

Prieskumy a rozbory zóny Záhorská Bystrica (1992 - 1993)

Prieskumy a rozbory zóny Mlynské nivy – Prievoz (1993)

Územné a hospodárske zásady pre Územný plán zóny Záhorská Bystrica (1992)

Urbanistická štúdia „ Lokalizácia zariadení občianskej vybavenosti Lamač „ (1993)

Vyhľadávacia štúdia rozvoja bývania v intraviláne MČ Záhorská Bystrica (1993)

Urbanisticko-architektonická štúdia Mlynské nivy (1993)

Urbanisticko-architektonická štúdia obytnej zástavby Strmé Vŕšky (1993)

Zadanie stavby pre realizáciu obytnej zóny Strmé Vŕšky (1994)

Územné a hospodárske zásady pre UPN-MČ Ruźinov (1994-95)

Prieskumy a rozbory ÚPN-SÚ Holíč (1995)

Územné a hospodárske zásady ÚPN-SÚ Holíč (1995)

Urbanisticko-architektonická štúdia Holíč - Centrum (1995)

Urbanisticko-architektonická štúdia obytnej zástavby Holíč – Jilemnického ulica (1995)

Koncept riešenia ÚPN-SÚ Holíč (1996)

Urbanisticko-architektonická štúdia Dúbravka - Harmincova ulica (1996)

Urbanisticko-architektonická štúdia lokálneho centra vybavenosti Karlova Ves – Segnerova ulica (1996)

Urbanisticko-architektonická štúdia Mlynské nivy - MČ Ružinov - čistopis a doplnok nadväzného územia (1996)

Návrh Územného plánu SÚ Holíč včítane regulačného plánu územia mesta (1996)

Urbanisticko-architektonická štúdia „ Rozvoj areálu firmy Geos a.s.“ (1996)

Ekologické hodnotenie územia a územný systém ekologickej stability Veľká Javorina (1996)

Urbanisticko-architektonická štúdia prestavby Centrálneho trhoviska (1997)

Hodnotová mapa pozemkov SÚ Holíč (1997)

Urbanisticko-architektonická štúdia Námestia mieru Holíč (1997)

Regulatívy rozvoja územia pre nízkopodlažnú bytovú výstavbu v štvrti Chalupy-Holíč (1997)

Regulatívy rozvoja územia pre IBV v štvrti Pod Šibenicou-Holíč (1997)

Urbanisticko-architektonická štúdia prestavby Námestia sv.Martina-Holíč (1997)

Vyhľadávacia štúdia „ Lokality pre realizáciu rozvojového programu MČ Bratislava-Ružinov (1998)

Regulatívy rozvoja územia „ Štvrťové centrum Herlianska ulica „ MČ Bratislava-Ružinov (1998)

Regulatívy rozvoja územia „ Štvrťové centrum Nevädzová ulica „ MČ Bratislava-Ružinov (1998)

Urbanisticko-architektonická štúdia „ Obytný súbor Diely IV Nitra-Mlynárce (1998)

Urbanisticko-architektonická štúdia „ Polyfunkčná zóna Seberíniho-Petzvalova-Tomášikova  MČ Bratislava-Ružinov “  (1999)

Urbanistická štúdia zóny „ Žebráky-Kukly Motyčky-Drotáre „ SÚ Sväty Jur (2000)

Urbanistická štúdia zóny „ Jelenie-Strapáky „ SÚ Sväty Jur (2000)

Doplnok ÚPN-SÚ Holíč (2000)

Územný plán zóny “ Holíč-Pod sýpkou “ (2001)

Územný plán obce Chtelnica (2002)

Zastavovacia štúdia zóny IBV Dolný Lopašov (2002)Zastavovacia štúdia zóny Pri kaštieli-Holíč (2003)

Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Holíč (2003)


Projektová kancelária ARCHICON

Ing.arch.Štefan Hric – autorizovaný architekt SKA

Ing.arch.Pavol Bôrik – autorizovaný architekt SKA